Regulamin

I. ZASADY WYNAJMU I REZERWACJI

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16:00, kończymy o godz. 11:00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

2. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi
stawkami w gminie Darłowo.

3. W celach meldunkowych każda osoba zobowiązania jest przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą), a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej (klimatycznej).

4. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług Plater 74 jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.

5. Przekazanie i oddanie apartamentu następuje w obecności personelu.

6. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

8. Gość zobowiązany jest do wpłaty 300 zł kaucji. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu, w momencie zdania kluczy do Apartamentu.

9. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie lub osobiście w Plater 74. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową informacje o wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Plater74 w terminie 48 godzin od wysłania informacji o wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Plater74 zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu innej osobie i anulowania rezerwacji.

10. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku skrócenia przez Gościa pobytu, opłata za pobyt nie jest zwracana.

12. Plater74 zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków
w wysokości 30 % wartości pobytu, traktując tę płatność jako zadatek.

13. Pozostałe 70% kwoty płatności za pobyt jest pobierane w dniu przyjazdu gościa.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Goście korzystający z apartamentów zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników i właścicieli obiektu

2. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

3. Szkody powstałe z winy gości rozliczamy na miejscu.

4. Plater 74 nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w apartamentach i na terenie obiektu przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentów.

5. Osoby zakłócające spokój i porządek w obiekcie mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

6. Na terenie obiektu zabronione jest:
a. zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
b. palenie ognisk,
c. nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
d. zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka
e. rozpalania grilla poza miejscem do tego wyznaczonym – osoba rozpalająca grilla
zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
f. pozostawianie dzieci poniżej 12 roku życia bez opieki osoby dorosłe

7. Osoby nie będące gośćmi Plater 74, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.

8. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

9. Parking ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony,

10. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

11. Właściciel Plater 74 nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie
obiektu pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12. W przypadku zgubienia klucza (karty) do apartamentu, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany i uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł.

13. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

14. Prosimy o wynoszenie śmieci z apartamentów do kontenerów na terenie ośrodka,
znajdujących się przy parkingu.

15. W apartamentach i w budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Gość
nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 200 PLN.
16. Z basenów i placu zabaw należy korzystać po zapoznaniu się z regulaminem. Regulaminy są
dostępne: tablica informacyjna na klatce schodowej.

17. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na
tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.

18. W razie potrzeby prosimy dzwonić pod numer 501 02 58 69 (właściciel).

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Gościa oraz w przypadkach,
w których przepisy prawa upoważniają Administratora (Plater74) do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy
informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest PLATER 74 BARTOSZ WRÓBEL ul. Emilii Plater 74 Darłowo 76-150

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@plater74.pl.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów  i usług przetwarzania

c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

IV. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje właściciel osobiście, telefonicznie (tel. 501 02 58 69), lub drogą
mailową na adres info@plater74.pl

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie
świadczonych usług.

Pobierz regulamin