Klauzula informacyjna

 1. Administrator
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Bartosz Wróbel – PLATER 74 BARTOSZ WRÓBEL ul. Emilii Plater 74 Darłowo 76-15
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odczytania przesłanej wiadomości i udzielenia ew. odpowiedzi – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Inni odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi elektroniczne (utrzymanie strony www, utrzymanie serwera poczty elektronicznej).
 4. Przekazanie danych do państw trzecich
  Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Google LLC, w zgodzie z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  1. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres info@plater74.pl
  2. żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  3. żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,
  4. żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  7. przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób zautomatyzowany.
 7. Organ nadzorczy
  Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Odmowa podania danych
  Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w celu przetworzenia Państwa wiadomości, Administrator wymaga podania adresu e-mail. Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkować brakiem możliwości zrealizowania usługi.
 9. Automatyczne podejmowanie decyzji Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.